Báo cáo tác động hàng năm

Thank you for your partnership. Girl with black hair and brown skin, light blue shirt and red pants hugs a heart with a yellow sun and white puffy cloud on light blue backgroundClick image to view our 2022-23 Impact Report

hai người đập tay trước một đám mây có văn bản, sự hợp tác của bạn sẽ thay đổi mọi thứBáo cáo tác động 2021-22

Minh họa cộng đồng với văn bản Together

Báo cáo tác động 2020-21

Báo cáo tác động 2019-20

Báo cáo tác động thường niên 2018-19

Bìa báo cáo tác động 2017-18

Báo cáo tác động thường niên 2016-17

báo cáo tác động thường niên 2015

Tờ thông tin dịch vụ

2022 Fact Sheet image2022

Tờ thông tin 2021 trang 1 hình ảnh2021

tờ thông tin 2020 p12020

tờ thông tin 2019 p12019

tờ thông tin 2018 p12018

những năm 990

2019

 

 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

2019

 

 

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày