Annual impact reports

2019-20 impact report

2018-19 annual impact report

2017-18 impact report cover

2016-17 annual impact report

2015 annual impact report

Services fact sheets

2020 fact sheet p12020

2019 fact sheet p12019

2018 fact sheet p12018

Audited financial reports

425.282.0324 - Ayuda en Español

Gratis y confidencial / Llame de lunes a viernes 8 am - 5 pm

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — 24/7 Resource Line

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày