gifts-donations-heart icon

Tại sao lại hỗ trợ KCSARC?

KCSARC đang đi đầu với những nạn nhân bị tấn công tình dục và đi đầu trong việc tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng của chúng tôi nhờ sự hỗ trợ từ thiện của các cá nhân, đối tác công ty và tổ chức. Sự hỗ trợ của bạn cho phép KCSARC cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho những người sống sót và cung cấp giáo dục phòng ngừa cho cộng đồng. Theo điều 501 (c) (3), các khoản đóng góp được khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật. Mã số thuế của KCSARC #91-0967255.

Give Now

425.282.0324 - Ayuda en Español

Gratis y confidencial / Llame de lunes a viernes 8 am - 5 pm

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — 24/7 Resource Line

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày