Cách ứng phó với Tiết lộ Lạm dụng

Khán giả: Youth, Parents + Caregivers, Advocates + Educators, Community Partners, Friends + Family

Đề tài: Consent + Laws, Bullying + Violence, Allyship + Speaking Out

425.282.0324 - Ayuda en Español

Gratis y confidencial / Llame de lunes a viernes 8 am - 5 pm

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — 24/7 Resource Line

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày